Všeobecné obchodní podmínky

 

pro smlouvu o dílo a smlouvu kupní

 

(dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, dále jen „OZ“)

společnosti Klimotop Group s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108 Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 347087, IČ: 10711082, DIČ: CZ10711082, e-mail: info@klimotop.cz. (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Klimotop“).

Aktuální znění všeobecných podmínek (dále jen „VOP“) je k dispozici na internetové adrese www.klimotop.cz. Dodávky, plnění a nabídky Zhotovitele se realizují na základě těchto VOP a odchylky od těchto obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, když je Zhotovitel písemně potvrdí v rámci potvrzení objednávky či uzavřené smlouvy.

 

 1. Obecná ustanovení
 1. Tyto VOP pro kupní smlouvu a smlouvu o dílo, jejímž předmětem je montáž dodávaného zboží a jiné služby související s uvedením zakoupeného zboží do provozu (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi Klimotopem a odběratelem.
 2. Tyto VOP se aplikují na vztahy vznikající mezi smluvními stranami na základě smlouvy o dílo nebo smlouvy kupní (dále též společně jen „Smlouvy“) uzavírané distančním způsobem (e-mailovou komunikací) na základě Klimotopem individuálně připravené nabídky (návrhu Objednávky) a jejím elektronickým potvrzením (prostřednictvím e-mailu) Odběratelem (dále též jen „Objednávka“).
 3. Odchylná ustanovení uvedená přímo v Objednávce nebo uzavírané Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

 

 1. Výklad pojmů
 1. Pro účely VOP mají následující pojmy tento význam:
 1. Cena díla“ je cena uvedená v Objednávce, a to včetně nákladů na dopravu a dalších zvolených služeb ve smluveném rozsahu.
 2. Dílem“ se rozumí dodání Zboží a jeho montáž a provedení přípravných prací Klimotopem v místě uvedeném Odběratelem.
 3. Dodací adresa“ je adresa na území České republiky uvedená Odběratelem jako adresa, kam má být dodáno zakoupené Zboží nebo kde má být zakoupené Zboží namontováno a uvedeno do provozu.
 4. E-shop“ je katalog aktuální nabídky Zboží spravovaný Klimotopem v rámci webového rozhraní na URL www.klimotop.cz. E-shop neslouží k přímému uzavírání smluv s Odběratelem.
 5. Kupní cena“ je cena Zboží uvedená u konkrétního výrobku v katalogu E-shopu. Ke kupní ceně Zboží jsou dále Odběrateli účtovány náklady na balení, dopravu a případně na další služby ve smluvené výši. Není-li v článku 4 těchto VOP uvedeno jinak, rozumí se pro účely čl. 4 VOP Kupní cenou i veškeré náklady spojené s dodáním Zboží a cena za služby zvolené Odběratelem.
 6. Kupní smlouva“ je smlouva uzavřená v souladu s ustanovením § 1820 a násl., ustanovením § 2079 a násl. OZ a těmito VOP mezi Klimotopem a Odběratelem prostřednictvím e-mailové komunikace.
 7. Návrh objednávky“ je návrh Klimotopu na uzavření Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo vypracovaný na základě poptávky Odběratele a zaslaný e-mailem na kontakt uvedený v poptávce Odběratele, vše v souladu s čl. 3 nebo 4  těchto VOP.
 8. Odběratel“ je fyzická osoba v postavení Spotřebitele či fyzická osoba Podnikatel nebo právnická osoba Podnikatel uzavírající s Klimotopem Kupní smlouvu nebo Smlouvu o dílo prostřednictvím e-mailové komunikace.
 9. Objednávka“ je Odběratelem potvrzený Návrh objednávky v souladu s čl. 3 nebo 4 těchto VOP.
 10. Podnikatel“ je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní a obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem a na účel podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Dále se podnikatelem rozumí i právnické osoby.
 11. Smlouva o dílo“ je smlouva uzavřená v souladu s § 1820 a násl. OZ a těmito VOP mezi Klimotopem a Odběratelem prostřednictvím e-mailové komunikace.
 12. Spotřebitel“ je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s Klimotopem nebo s ním jinak jedná.
 13. Zboží“ jsou movité věci, jež jsou nabízeny Klimotopem v katalogu E-shopu. Odběratel bere na vědomí, že některé druhy Zboží obsahují nebezpečné látky a jejich montáž, demontáž a revize musí provádět autorizovaná osoba.

 

 1. Uzavření smlouvy o dílo
 1. Smlouvou o dílo se zavazuje Zhotovitel provést pro Odběratele na svůj náklad a nebezpečí Dílo uvedené v Objednávce a Odběratel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla uvedenou v Objednávce.
 2. Smlouvu o dílo Odběratel může uzavřít s Klimotopem tak, že e-mailem potvrdí zaslaný Návrh objednávky Klimotopu. Návrh objednávky vytvoří Klimotop na základě poptávky Odběratele doručené Klimotopu prostředky elektronické komunikace (zejména vyplněním webového formuláře na www.klimotop.cz, formuláře na sociálních sítích, zasláním e-mailu nebo prostřednictvím telefonního hovoru.
 3. Pro účely vystavení Návrhu objednávky může být Odběratel Klimotopem vyzván k doplnění informací nezbytných pro vystavení kompletního Návrhu objednávky a případně i ke zpřístupnění místa dodání pro účely zaměření skutečného stavu.
 4. Klimotop se zavazuje vystavit Návrh objednávky bez zbytečného odkladu po obdržení všech vyžádaných informací.
 5. Návrh objednávky obsahuje zejména tyto údaje:
 1. počet a druh objednávaného Zboží, požadavek montáže a přípravných prací včetně jejich specifikace,
 2. dodací adresu
 3. cenu díla v Kč (v ceně bez DPH i včetně aktuální sazby DPH)
 4. údaje o Odběrateli v rozsahu nezbytném pro vystavení daňového dokladu
 5. dobu platnosti Návrhu objednávky, tedy dobu, po kterou je Klimotop tímto návrhem vázán.
 1. Přílohou Návrhu objednávky je aktuální znění VOP.
 2. Smlouva o dílo vzniká okamžikem potvrzení Návrhu objednávky Odběratelem formou e-mailu na kontakt uvedený v Návrhu objednávky nebo na info@klimotop.cz.
 3. Vzniklou Smlouvu o dílo (včetně dohodnuté Ceny Díla) je možné měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákona, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 4. Objednávka uzavřené Smlouvy o dílo je Klimotopem archivována nejméně pět (5) let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 5. Odběratel je vždy oprávněn požádat Klimotop o dodatečné potvrzení uzavření smlouvy (například písemně nebo telefonicky).
 6. Odběratel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dílo. Náklady vzniklé odběrateli použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovor) si uhradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady pro komunikaci s Klimotopem se neliší od běžné základní sazby.

 

 1. Platební podmínky a výhrada vlastnictví
 1. Bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo vystaví Klimotop zálohovou fakturu ve výši 50% Ceny Díla uvedené v Objednávce k bezhotovostní úhradě na uvedený bankovní účet Klimotopu spolu s variabilním symbolem platby a lhůtou splatnosti a zašle ji na v Objednávce uvedený e-mail Odběratele.
 2. Záloha je uhrazena dnem připsání příslušné částky na uvedený bankovní účet Klimotopu.
 3. Klimotop vystaví daňový doklad – fakturu na Cenu Díla k bezhotovostní úhradě doplatku na uvedený bankovní účet Klimotopu spolu s variabilním symbolem platby a lhůtou splatnosti po předání Díla a zašle ji na v Objednávce uvedený e-mail Odběratele.
 4. Zboží a materiál použitý na přípravné práce zůstává až do úplného zaplacení Ceny Díla ve výlučném vlastnictví Klimotopu.

 

 1. Povinnosti Klimotopu
 1. Klimotop se zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo nabídnout Odběrateli termín k provedení Díla, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření Smlouvy o Dílo. Dokončené Dílo bude předáno Odběrateli nejpozději do 90 dnů od smluveného termínu provedení Díla v návaznosti na klimatické podmínky, připravenost k montáži, součinnost Odběratele a jeho případných subdodavatelů apod.
 2. Klimotop je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu. Zjistí-li Klimotop v průběhu provádění Díla nutnost prodloužit termín dokončení, je povinen si vyžádat u Odběratele jeho souhlas.
 3. Klimotop je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, zejména stavebními, bezpečnostními, hygienickými a ekologickými.
 4. Klimotop je povinen zajistit, aby Dílo bylo prováděno vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky.
 5. Není-li sjednáno jinak, může Klimotop pověřit provedením Díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má Klimotop stejnou odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
 6. Zjistí-li Klimotop při provádění díla okolnosti, které nebyly a při rozumném posouzení věci ani nemohly být při vystavení Návrhu objednávky známy, které mají vliv na Cenu Díla, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Odběrateli a navrhnout změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Klimotop oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany ve lhůtě 60 dnů od oznámení nutnosti změny Díla Odběrateli na změně Smlouvy o dílo, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit.
 7. Zjistí-li Klimotop při provádění Díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena úprava, nebo místa, kde má být Dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je Klimotop povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Odběrateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Klimotop oprávněn provádění Díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany ve lhůtě 60 dnů od oznámení překážek při provádění Díla Odběrateli na změně Smlouvy o dílo, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit.
 8. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 3.13.6 a 3.13.7 náleží Klimotopu účelně vynaložené náklady v souvislosti s realizací Díla do okamžiku odstoupení. Klimotop je oprávněn tyto vynaložené a řádně vyúčtované náklady jednostranně započíst proti již zaplaceným zálohovým platbám ze strany Odběratele.
 9. Klimotop je odpovědný za zachování předepsaných vlastností Díla po stanovenou záruční dobu.

 

 1. Povinnosti Odběratele
 1. Odběratel je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro provedení Díla.
 2. Termín dokončení Díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Odběratele. Po dobu prodlení Odběratele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Klimotop v prodlení se splněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Odběratele s poskytnutím součinnosti.
 3. Součinností Odběratele se rozumí zejména:
 1. zpřístupnění místa, kde bude prováděno Dílo (přípravné práce a montáž Zboží);
 2. informování Klimotopu o stavu nemovité věci, ve které má být Dílo realizováno a o skutečnostech důležitých pro přijetí bezpečnostních opatření ze strany Klimotopu, jakož i o možných rizicích, které při provádění Díla hrozí;
 3. poskytnutí Klimotopu přístupu k elektrickému zdroji, potažmo v případě nutnosti též k jiným zdrojům energie;
 4. v případě dodávky Zboží, jehož plná či částečná funkčnost vyžaduje připojení k veřejné síti Internet, zajištění wifi internetového připojení dle Klimotopem předané specifikace, která je přílohou Objednávky. Pro vyloučení pochybností Klimotop prohlašuje, že internetové připojení a jeho technické zajištění není součástí Díla k plné odpovědnosti Odběratele.
 1. Jestliže jakékoliv údaje, informace nebo data předaná Odběratelem nebudou dostatečná nebo kompletní a úplná pro provedení Díla, není povinností Klimotopu obstarat si chybějící údaje, informace nebo data, ale toto je povinností Odběratele. O dobu prodlení s dodáním chybějících údajů, informací nebo dat po upozornění Klimotopem na tento nedostatek, se přerušuje běh lhůty pro dodání Díla.
 2. Dle ust. § 2594 OZ není Klimotop odpovědný za následky vyplývající z nevhodného příkazu nebo věci, které mu byly předány Odběratelem nebo subjektem oprávněným jednat jménem Odběratele za předpokladu, že:
 1. upozornil Odběratele bez zbytečného odkladu na nevhodnost takového příkazu nebo věci a Odběratel dále trval na jejich provedení nebo užití; nebo
 2. Klimotop s vynaložením odborné péče nesprávnost nebo neúplnost zjistit nemohl.

Klimotop není v tomto případě odpovědný za případné škody na Díle, dosažení požadované kvality Díla a sjednaného termínu úplného provedení Díla.

 

 1. Provádění a předání Díla
 1. Dílo je provedeno je-li dokončeno a předáno.
 2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně má-li Dílo vlastnosti, které je možné očekávat u stejného či obdobného Díla.
 3. Odběratel je povinen na základě výzvy Klimotopu Dílo převzít, a to s výhradami nebo bez výhrad.
 4. Ohledně předání a převzetí Díla sepíšou smluvní strany předávací protokol. Absence takového protokolu nebo absence podpisu Odběratele na takovém protokolu není překážkou vzniku práva Klimotopu na zaplacení Ceny Díla.
 5. V případě, že Odběratel odmítne převzít Dílo, považuje se Dílo za předané dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené Klimotopem pro podpis předávacího protokolu.  V případě, že Odběratel nevznese důvodné výhrady nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, považuje se Dílo za předané bez ohledu na to, zda jej Odběratel započal užívat či nikoliv dnem následujícím po dni stanoveném pro předání Díla.
 6. Převzetím Díla Odběratelem na něj přechází odpovědnost nebezpečí škody na věci.

 

 1. Odpovědnost za vady Díla
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ) a v případě Spotřebitele také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klimotop odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době, pokud byla sjednána.
 3. Klimotop odpovídá Odběrateli, že Dílo při převzetí nemá vady. Dílo má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. To neplatí pro vady Díla způsobené jeho obvyklým užíváním. Klimotop zejména odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Dílo Objednatele převzal:
 1. má Dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Klimotop nebo výrobce Zboží popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Dílo hodí k účelu, který pro jeho použití Klimotop uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle používá,
 3. Dílo odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je Dílo v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. Dílo vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Právo Odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Dílo, při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se projeví až později. Škoda na Díle vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Díle na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Cenu Díla.
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Díle v době dvaceti čtyř (24) měsíců po převzetí Díla. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Díla Spotřebitelem, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Dílo užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně. Pro Odběratele podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně a činí dvanáct (12) měsíců.
 3. U některých značek Zboží a částí Díla může být Odběrateli poskytnuta záruka za jakost. Podmínky takovéto záruky za jakost jsou uvedeny v záručním listu, který bude dodán v textové podobě Odběrateli při předání Díla. Tato záruka se nevztahuje na montáž a instalační materiál, stejně jako na nezbytné mzdové náklady, náklady na dopravu, materiál či doplňková zařízení pro demontáž a zpětnou montáž reklamovaného zařízení v rámci uplatnění záruky za jakost zařízení.  Ceny těchto prací budou stanoveny na základě ceníku servisních prací Klimotopu, který je k dispozici na webových stránkách. Klimotop zajišťuje také autorizované servisní prohlídky.
 4. Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím Díla věděl, že Dílo má vadu, anebo pokud Odběratel vadu sám způsobil.
 5. V případě reklamace je Odběratel povinen nárok uplatnit bez zbytečného odkladu písemně na sídlo Klimotopu na adresu: Korunní 2569/108 Vinohrady, 101 00 Praha 10 nebo e-mailem na reklamace@klimotop.cz nebo osobně v provozovně smluvního partnera Klimotopu na adrese: Badger s.r.o., Českomoravská 23/1181, Praha 9. V rámci písemného podání je Odběratel povinen uvést zejména své identifikační údaje, obsah reklamace a jeho zdůvodnění a požadovaný způsob řešení reklamace.
 6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik doručení písemné reklamace Klimotopu dle odst. 3.16.7 a obdržení reklamovaného Díla, jeho oddělitelné vadné části, nebo v případě, že k demontáži vadné části je nutná součinnost Klimotopu, sdělení o uplatnění práv z vadného plnění dle odst. 3.16.7 s veškerými doklady k Dílu. Dodání vadné části Díla do provozovny smluvního partnera dle odst. 3.16.7 zajistí na vlastní náklady Odběratel, kterému budou účelně vynaložené prostředky na uplatnění reklamace vráceny v případě prokázání vady, a to po předložení dokladu o vynaložení a zaplacení takových nákladů. S ohledem na obsah nebezpečné látky obsažené ve některého Zboží musí být demontáž takto označeného zboží Zboží provedená Klimotopem nebo jinou autorizovanou osobou. Odběratel je povinen poskytnout součinnost Klimotopu při demontáži reklamované části Díla. V opačném případě může být reklamace z tohoto důvodu zamítnuta.
 7. Odběratel je povinen prokázat Klimotopu, že Dílo, k němuž uplatňuje práva za odpovědnosti za vady, bylo provedeno Klimotopem. Dále je Odběratel povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména prohlídku v místě, kde je umístěno Dílo, provedení opravy nebo demontáž vadné části Díla.
 8. Při uplatnění práva z vadného plnění vystaví Klimotop Odběrateli potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany Odběratele.
 9. Po obdržení Díla nebo jeho vadné části vyřídí Klimotop reklamaci bez zbytečného odkladu. Klimotop se může s Odběratelem dohodnout na prodloužení zákonné třicetidenní (30) lhůty pro vyřízení reklamace od přijetí Díla a popisu vady Klimotopem. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve státní svátek, prodlužuje se na nebližší pracovní den.
 10. Po vyřízení reklamace Klimotop nebo jeho smluvní partner pověřený k řešení uplatněné vady, upozorní o ukončení reklamace Odběratele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. U Zboží, které nevyžaduje zpětnou montáž, je Odběratel povinen reklamované Zboží na výzvu převzít. V případě, že Odběratel Zboží nepřevezme ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace a lhůtě pro vyzvednutí informován, je Klimotop oprávněn vyžadovat úhradu nákladů vzniklých s uskladněním nevyzvednutého předmětu reklamace.
 11. Klimotop vydá Odběrateli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Trvání a zánik Smlouvy o dílo
 1. Spotřebitel bere na vědomí, že z důvodu distančního způsobu uzavření smlouvy je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od jejího uzavření. K odstoupení od Smlouvy lze využít přiložený formulář.
 2. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Klimotop bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
 3. Spotřebitel tímto bere na vědomí, že pokud bude na jeho výslovnou žádost zahájeno plnění Díla před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odst. 3.17.1, a Spotřebitel následně ve lhůtě odstoupí od Smlouvy, musí Spotřebitel poskytnout Klimotopu úhradu podle § 1834 OZ.
 4. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od Smlouvy, pokud je předmětem Objednávky úprava Zboží na míru.
 5. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností plynoucích z této smlouvy některou ze smluvních stran nebo případech upravených těmito VOP.
 6. Odběratel je nad rámec odst. 3.17.1 oprávněn odstoupit od smlouvy teprve až v případě podstatného porušení povinností Klimotopu, za které je považováno zejména pokud se Klimotop ani jednou nedostaví k montáži Díla a současně je více jak devadesát (90) dnů v prodlení s dodáním Díla a v situaci dle odst. 3.13.6 nebo 3.13.7.
 7. Klimotop je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména pokud:
 1. je Odběratel v prodlení s úhradou splatné zálohové, dílčí nebo konečné faktury déle jak deset (10) dnů;
 2. Odběratel trvá na zjevně nesprávném pokynu či použití věci;
 3. v situaci dle odst. 3.13.6 nebo 3.13.7;
 4. Odběratel vstoupí do likvidace nebo je-li proti Odběrateli zahájeno insolvenční řízení.
 1. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení od smlouvy druhé smluvní strany nebo popírá existenci důvodu k dostoupení, je povinna své písemné oznámení odeslat nejpozději deset (10) dnů po obdržení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
 2. Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu (což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí), vzniká právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí.
 3. Doručením odstoupení od smlouvy Smlouva o dílo zaniká. Zanikají tak všechna práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy. Odstoupení se však nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut a dále ustanovení, která podle projevení vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení smlouvy.
 4. V případě zrušení smluveného termínu provádění Díla ze strany Odběratele v období 1-2 dny před termínem zahájení provádění Díla, je Odběratel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 % z Ceny Díla vč. DPH, min. však 8.000 Kč.

Smluvní pokuta nevylučuje nárok na náhradu škody.

 1. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů porušení povinností na straně Odběratele zejména dle odst. 3.17.7, je Klimotop oprávněn požadovat na Odběrateli smluvní pokutu ve 30 % z Ceny Díla vč. DPH. Smluvní pokuta nevylučuje nárok Klimotopu na náhradu škody, kterou představuje zejména výše nákladů prokazatelně vynaložených na nákup Zboží a materiálu dle Objednávky.
 2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů od doručení výzvy oprávněné strany straně povinné.

 

 1. Uzavření Kupní smlouvy
 1. Kupní smlouvou se Klimotop zavazuje dodat Odběrateli Zboží uvedené v Objednávce a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo. Odběratel se zavazuje objednané Zboží převzít a zaplatit kupní cenu, včetně nákladů spojených s dodáním Zboží.
 2. Kupní smlouvu Odběratel může uzavřít s Klimotopem tak, že e-mailem potvrdí zaslaný Návrh objednávky Klimotopu. Návrh objednávky vytvoří Klimotop na základě poptávky Odběratele doručené Klimotopu prostředky elektronické komunikace (zejména vyplněním webového formuláře na www.klimotop.cz, formuláře na sociálních sítích, zasláním e-mailu nebo prostřednictvím telefonního hovoru.
 3. Návrhu objednávky obsahuje zejména tyto údaje:
 1. počet a druh objednávaného Zboží
 2. Kupní cenu Zboží
 3. dodací adresu
 4. údaje o Odběrateli v rozsahu nezbytném pro vystavení daňového dokladu
 5. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a termín dodání
 6. informaci o náklade spojených s dodání Zboží
 7. dobu platnosti Návrhu objednávky, tedy dobu, po kterou je Klimotop tímto návrhem vázán.
 1. Přílohou Návrhu objednávky je aktuální znění VOP.
 2. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení Návrhu objednávky Odběratelem formou e-mailu na kontakt uvedený v Návrhu objednávky nebo na info@klimotop.cz.
 3. Vzniklou Kupní smlouvu je možné měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákona, není-li ve VOP uvedeno jinak.
 4. Objednávka uzavřené Kupní smlouvy je Klimotopem archivována nejméně pět (5) let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 5. Odběratel je vždy oprávněn požádat Klimotop o dodatečné potvrzení uzavření smlouvy (například písemně nebo telefonicky).
 6. Odběratel výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé odběrateli použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovor) si uhradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady pro komunikaci s Klimotopem se neliší od běžné základní sazby.

 

 1. Kupní cena, platební podmínky a výhrada vlastnictví
 1. Odběratel je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží uvedenou v Objednávce a náklady spojené s balením, náklady na dopravu, popřípadě náklady na jiné zvolené služby ve smluvené výši.
 2. Bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy vystaví Klimotop zálohovou fakturu ve výši 50 % Kupní ceny uvedené v Objednávce k bezhotovostní úhradě na uvedený bankovní účet Klimotopu spolu s variabilním symbolem platby a lhůtou splatnosti a zašle ji na v Objednávce uvedený e-mail Odběratele.
 3. Záloha je uhrazena dnem připsání příslušné částky na uvedený bankovní účet Klimotopu.
 4. Klimotop vystaví daňový doklad – fakturu na Kupní cenu po úhradě zálohové faktury při dodání Zboží a zašle ji na v Objednávce uvedený e-mail Odběratele.
 5. Zboží zůstává až do úplného zaplacení Kupní ceny ve výlučném vlastnictví Klimotopu.

 

 1. Dodací podmínky
 1. Místem doručení a dodání Zboří dle Kupní smlouvy je Dodací adresa. Dodání se provádí pouze na území České republiky a podmínkou dodání je úhrada vystavené zálohové faktury dle odst. 4.10.2. Klimotp je povinen dodat Zboží na místo určené v Objednávce a Odběratel je povinen Zboží při dodání převzít.
 2. V případě zvláštního požadavku Odběratel na způsob dopravy či místo dodání, nese Odběratel riziko a veškeré dodatečné náklady spojené s takovým dodáním Zboží.
 3. Klimotop umožňuje standardně dodání Zboží pouze prostřednictvím přepravní služby.
 4. Náklady na dopravu jsou smluvní a jsou uvedeny v příslušné Objednávce.
 5. Závazek Klimotopu dodat Zboží Odběrateli se při využití přepravní služby třetí osoby považuje za splněný okamžikem, kdy Klimotop předá Zboží k přepravě prvnímu přepravci, v případě, že si Odběratel – Spotřebitel sám určil přepravní službu, aniž mu byla Klimotopem nabídnuta, jinak okamžikem, kdy je Zboží předáno přepravní službou Spotřebiteli.
 6. Odběratel je povinen při dodání Zboží překontrolovat společně s Klimotopem nebo přepravcem stav zásilky (množství, případné poškození obalů atp.) dle přiloženého přepravního (dodacího apod.) listu. Odběratel je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou (tj. v případě neúplnosti nebo poškození). Veškeré zjištěné nedostatky je potřeba uvést v přepravním listu. Není-li v přepravním listu uvedeno jinak, převzetím Zboží od Klimotopu nebo přepravce potvrzuje Odběratel, že zboží bylo dodáno nepoškozené, v množství dle přepravního listu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo písemným podáním na adresu Klimotopu spolu s přepravním listem specifikujícím rozpor s Kupní smlouvou.
 7. Odběratel je povinen po odstranění obalu pečlivě a řádně Zboží zkontrolovat. Zjistí-li Odběratel po odstranění obalu neúplnost nebo poškození Zboží či jiné vady, je povinen bez prodlení oznámit Klimotopu zjištěné vady e-mailem nebo písemným podáním na adresu Klimotopu.
 8. Převzetím Zboží Odběratelem na něj přechází odpovědnost nebezpečí za škody na věci.

 

 1. Odpovědnost za vady Zboží
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b OZ) a v případě Spotřebitele také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klimotop odpovídá Odběrateli za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. To neplatí pro prodej Zboží použitého či vadného, prodávaného z tohoto důvodu (pro vadu či opotřebení) za nižší cenu ani na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Klimotop dále neodpovídá za vady vzniklé neodporným zacházením, zpracování, skladováním atp. Odběratelem, dále neodpovídá za poškození nebo poruchy způsobené zaviněným jednáním Odběratele, vadným použitím či užitím Zboží v rozporu s účelem Zboží. Dále neodpovídá za vady vzniklé neodbornou montáží Zboží, kterou neprovedl Klimotop.
 3. Klimotop zejména odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Odběratel Zboží převzal:
 1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, pak takové vlastnosti, které Klimotop nebo výrobce popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Klimotop uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. Zboží odpovídá jakostí a provedením smluvenému vzorku nebo předlo, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Právo Odběratele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se projeví až později. Škoda na Zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit Kupní cenu.
 2. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců po převzetí Zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně. Pro Odběratele podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně a činí dvanáct (12) měsíců.
 3. U některých značek Zboží může být Odběrateli poskytnuta záruka za jakost. Podmínky takovéto záruky za jakost jsou uvedeny v záručním listu, který bude dodán v textové podobě Odběrateli při předání Zboží. Tato záruka se nevztahuje na montáž a instalační materiál, stejně jako na nezbytné mzdové náklady, náklady na dopravu, materiál či doplňková zařízení pro demontáž a zpětnou montáž reklamovaného zařízení v rámci uplatnění záruky za jakost zařízení.  Ceny těchto prací budou stanoveny na základě ceníku servisních prací Klimotopu, který je k dispozici na webových stránkách. Klimotop zajišťuje také autorizované servisní prohlídky.
 4. Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Odběratel vadu sám způsobil. Klimotop neodpovídá za vady Zboží v případě, že Odběratel převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
 5. V případě reklamace je Odběratel povinen nárok uplatnit bez zbytečného odkladu písemně na sídlo Klimotopu na adresu: Korunní 2569/108 Vinohrady, 101 00 Praha 10 nebo e-mailem na reklamace@klimotop.cz nebo osobně v provozovně smluvního partnera Klimotopu na adrese: Badger s.r.o., Českomoravská 23/1181, Praha 9. V rámci písemného podání je Odběratel povinen uvést zejména své identifikační údaje, obsah reklamace a jeho zdůvodnění a požadovaný způsob řešení reklamace.
 6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik Klimotop obdržel od Odběratele reklamované Zboží s veškerými doklady (zejména s dokladem o prodeji Zboží a příp. záručním listem). Dodání vadného Zboží do provozovny smluvního partnera dle odst. 4.12.7 zajistí na vlastní náklady Odběratel, kterému budou účelně vynaložené prostředky na uplatnění reklamace vráceny v případě prokázání vady, a to po předložení dokladu o vynaložení a zaplacení takových nákladů. S ohledem na obsah nebezpečné látky obsažené ve některého Zboží musí být demontáž takto označeného Zboží provedená Klimotopem nebo jinou autorizovanou osobou. Odběratel je povinen poskytnout součinnost Klimotopu při demontáži Zboží. V opačném případě může být reklamace z tohoto důvodu zamítnuta.
 7. Odběratel je povinen prokázat Klimotopu, že Zboží, k němuž uplatňuje práva za odpovědnosti za vady, zakoupil u Klimotopu. Dále je Odběratel povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména prohlídku v místě, kde je umístěno Zboží, případně dodání Zboží.
 8. Při uplatnění práva z vadného plnění vystaví Klimotop Odběrateli potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany Odběratele.
 9. Po obdržení Zboží a popisu uplatňované vady Odběratelem, vyřídí Klimotop reklamaci bez zbytečného odkladu. Klimotop se může s Odběratelem dohodnout na prodloužení zákonné třicetidenní (30) lhůty pro vyřízení reklamace. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve státní svátek, prodlužuje se na nebližší pracovní den.
 10. Po vyřízení reklamace Klimotop nebo jeho smluvní partner pověřený k řešení uplatněné vady, upozorní o ukončení reklamace Odběratele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Odběratel je povinen reklamované Zboží na výzvu převzít. V případě, že Odběratel Zboží nepřevezme ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl o vyřízení reklamace a lhůtě pro vyzvednutí informován, je Klimotop oprávněn vyžadovat úhradu nákladů vzniklých s uskladněním nevyzvednutého předmětu reklamace.
 11. Klimotop vydá Odběrateli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy
 1. Spotřebitel bere na vědomí, že z důvodu distančního způsobu uzavření smlouvy je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. K odstoupení od Smlouvy lze využít přiložený formulář.
 2.  Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o koupi Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 3. V případě odstoupení do smlouvy dle odst. 4.13.1 se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Klimotopu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Odběratel bere na vědomí, že Zboží (zejména klimatizační jednotky) může obsahovat nebezpečné látky a manipulovat s ním mohou jen autorizované osoby.
 4. Odstoupí-li Odběratel od Kupní smlouvy, nese Odběratel náklady spojené s navrácením Zboží Klimotopu, a to i v případě, nemůže-li Zboží být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní přepravou.
 5. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy dle odst. 4.13.1, vrátí mu Klimotop bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal (kromě částky ve výši rozdílu představujícího dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Odběratelem zvoleného způsobu dodání Zboží, ve srovnání s nejlevějším způsobem standardního dodání zboží nabízeného Klimotopem), a to stejným způsobem, jakým je Klimotop od Odběratele přijal. Klimotop není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Odběratel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Klimotopu odeslal. V případě, že je k zaslání Zboží zpět Klimotopu nutná demontáž Zboží Klimotopem, je Odběratel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
 6. Odběratel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností Zboží, včetně jeho funkčnosti. V tomto případě si Klimotop vyhrazuje právo jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené snížením hodnoty Zboží proti pohledávce Odběratele na vrácení Kupní ceny.
 7. Klimotop je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Odběratel nepřevzal Zboží, neuhradil včas Kupní cenu nebo v případě, že termín dodání Zboží je na žádost Odběratele delší než jeden (1) měsíc a:
 1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
 2. nebo se výrazným způsobem změnila Kupní cena dodávaného Zboží.
 1. V případě, že nastane některá z těchto skutečností dle odst. 4.13.8.1 nebo 4.13.8.2, Klimotop bude bez zbytečného odkladu kontaktovat Odběratele za účelem dohody o dalším postupu.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 2. Odběratel je povinen, pokud není uhrazena ujednaná Cena Díla, písemně (možno i e-mailem) informovat Klimotop neprodleně o zahájení insolvenčního řízení na jeho osobu, o vstupu do likvidace a jím podaném insolvenčním návrhu.
 3. Obsah internetových stránek Klimotopu, včetně všech publikovaných materiálů (texty, fotografie, loga aj.), jakož i souvisejících tištěných materiálů (katalogy, propagační letáky, inzerce apod.) je chráněn právy duševního vlastnictví Klimotopu, popřípadě třetích osob, jež jsou s Klimotopem ve smluvním vztahu. Obsah nesmí být bez písemného souhlasu Klimotopu měněn, kopírován, rozmnožován ani jinak šířen a využíván žádnou třetí stranou k jakémukoliv účelu.
 4. Odběratel si je vědom, že mu nabytím Zboží, které je v obchodní nabídce Klimotopu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, foremních log, aj. Klimotopu nebo jeho smluvních partnerů, není-li sjednáno jinak.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Zhotovitel je oprávněn k prodeji Zboží a provádění Díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 PRAHA 7,  www.uoou.cz.
 3. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by ve Smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají smluvní strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy ukáže být zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy dle ust. § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
 4. Otázky neupravené smlouvou nebo VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dalšími související hmotně právními a procesně právními předpisy.
 5. Odběratel potvrzením Objednávky stvrzuje, že se s VOP v celém rozsahu seznámil, a vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi Odběratelem a Klimotopem řídil podmínkami Smlouvy či Objednávkou a těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.
 6. Odběratel bere na vědomí, že pro vztahy ze smlouvy mezi Klimotopem a Odběratelem je rozhodné vždy znění VOP zveřejněné na webových stránkách Klimotopu v okamžiku vystavení Nabídky Klimotopem. Platné VOP budou Odběrateli zaslány spolu s Nabídkou.
 7. Veškeré spory mezi Odběratelem a Klimotopem vyplývající ze Smlouvy nebo odsouhlasené objednávky uzavřené dle těchto obchodních podmínek budou nejdříve řešeny smírnou cestou.
 8. Spotřebitel má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele právo využít mimosoudního řešení sporu. Věcně příslušným subjektem je v této oblasti Česká obchodní inspekce (ČOI), veškeré informace a pokyny, včetně kontaktních údajů ČOI, jsou k dispozici na www.coi.cz/informace-o-adr/.
 9. Spory mezi Odběratelem a Klimotopem, které vzniknou na základě těchto VOP a jednotlivých Smluv nebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je soud nacházející se v místě sídla Klimotopu.
 10. Pokud vztah založený Smlouvou, uzavřený dle těchto VOP, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 11. V rámci obchodního vztahu se zahraničním Odběratelem je rozhodující znění těchto obchodních podmínek v českém jazyce.
 12. V případě prodlení Odběratele s platbou, je Klimotop oprávněn požadovat po Odběrateli náklady spojené s vymáháním dlužné částky, a to i náklady vynaložené na činnost třetích osob, např. inkasních agentur nebo advokátních kanceláří.
 13. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webových stránkách Klimotop.cz. Klimotop si vyhrazuje právo provádět jednostranné změny těchto VOP. Změnou těchto VOP není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze VOP.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 24. 11. 2023